ANBI - Publicatieplicht

Stichtingnaam

Stichting Tappin-It Collective

 

Fiscaal nummer

8648.65.004

 

Kamer van Koophandel

890.55.888

 

Formeel vestigingsadres

Sperwerlaan 1, 1021 EM Amsterdam

 

Bestuurssamenstelling

Rémon Michel Beeftink, voorzitter;
Marike Hildegonde Hetjes, secretaris;
Marnix Lenselink, penningmeester;
Brendan Jan Walsh, bestuurder

 

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel om op vernieuwende en innovatieve wijze tapdans terug te brengen naar
de theaters, het presenteren van multidisciplinair werk en alternatieve vormen om voor een breed
publiek toegankelijk te zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het hierbij samenwerken met alle overige daarvoor in aanmerking komende (overheids)
instellingen;
– het maken en presenteren van voorstellingen;
– het geven van workshops;

 

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

De Stichting past de Code Governance Cultuur toe.

 

Verwerving van inkomsten
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
– subsidies en andere bijdragen, met name publieke en private fondsen
– schenkingen, erfstellingen en legaten; met name crowdfunding, abonnementen
– alle andere verkrijgingen en baten; met name sponsoring, lesgelden, uitkoopsommen,
verhuringen.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele overschotten uit activiteiten gaan in de algemene
reserve. Het bestuur stelt als doel dat deze reserve een equivalent van zes maanden omzet omhelst.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen
nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting.
Beheer van het vermogen

 

Het beheer van de stichting en diens vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Tappin-It Collective heeft voor de beleidsperiode (2023-2027) meerjaren ambities geformuleerd voor de artistieke signatuur van het collectief, de publieksontwikkeling, de marketingdoeleinden, de plaats in het veld en de spreidingsambitie.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Tappin-It Collective geniet geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Stichting Tappin-It Collective heeft geen functionarissen in dienst die een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen.